Biznes

tematyczny blog internetowy

  • rp_finanse15.jpg

    Towary

    Podstawowa masa drobnych właścicieli akcji nie ma w praktyce żadnego wpływu na wykorzystanie środków produkcji oraz produkowanych towarów. Posiadanie przez nich akcji jest identyczne z umieszczeniem środków pieniężnych w bankach i kasach oszczędności. Idea „kapitalizmu ludowego” jest więc zwykłym mitem, staje się uzasadnieniem wykorzystywania przez monopole i największych akcjonariuszy środków finansowych szerokich warstw ludności. Jak pisał W. Lenin „«Demokratyzacja» posiadania akcji, od której burżuazyjni sofiści i oportunistyczni też—socjaldemokraci) oczekują (lub zapewniają, że oczekują) demokratyzacji kapitału, wzmożenia roli i znaczenia drobnej[...]

Towary

Posted by admin On Styczeń - 16 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe
rp_finanse15.jpg

Podstawowa masa drobnych właścicieli akcji nie ma w praktyce żadnego wpływu na wykorzystanie środków produkcji oraz produkowanych towarów. Posiadanie przez nich akcji jest identyczne z umieszczeniem środków pieniężnych w bankach i kasach oszczędności. Idea „kapitalizmu ludowego” jest więc zwykłym mitem, staje się uzasadnieniem wykorzystywania przez monopole i największych akcjonariuszy środków finansowych szerokich warstw ludności. Jak pisał W. Lenin „«Demokratyzacja» posiadania akcji, od której burżuazyjni sofiści i oportunistyczni też—socjaldemokraci) oczekują (lub zapewniają, że oczekują) demokratyzacji kapitału, wzmożenia roli i znaczenia drobnej[...]

Zarzadzanie

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
Housing concept.

Zadaniem zarządzania procesami gospodarczymi jest zapewnienie sprawnej organizacji produkcji, dostatecznie silnej motywacji dla robotników, pracowników i personelu kierowniczego oraz kontrola procesu produkcji, zwłaszcza jakości wyrobów. Zarządzanie odgrywa przeto ważną rolę jako czynnik racjonalnego gospodarowania. Jego główną funkcją jest wspomaganie i uzupełnianie działania obiektywnych mechanizmów ekonomicznych, zwłaszcza w tych dziedzinach, w których siła ich działania jest bądź może być niedostateczna. Zadaniem planowania gospodarczego jest zharmonizowanie procesów gospodarczych poszczególnych działów i gałęzi gospodarki, niedopuszczenie do powstania dysproporcji, a więc zapewnienie możliwie harmonijnego[...]

Wzrost plac

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_praca7.jpg

Główną przeto sprawą jest, w jakim stopniu wzrost płac może i powinien być niższy od stopy wzrostu nadwyżki ekonomicznej. W tej kwestii nie może być ścisłej odpowiedzi, zależy to bowiem od tempa wzrostu sfery nieprodukcyjnej lub działów I i III w stosunku do wzrostu działu II, a także od innych czynników. Praktyka wykazuje, że współczynnik opłacenia przeciętnego wzrostu wydajności pracy wynoszący ok. 0,8 znajduje uzasadnienie ekonomiczne. Nie hamuje on tempa rozwoju sił wytwórczych (na ogół nie powstają wtedy bariery wzrostu),[...]

Wydatki ludnosci

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_ekonomia2.jpg

Spożycie z dochodów osobistych stanowią w lwiej części wydatki ludności na zakup dóbr konsumpcyjnych oraz usług. Część tego spożycia nie jest realizowana za pośrednictwem rynku; są to wynagrodzenia otrzymywane w formie deputatów, samozaopatrzenie rolników w środki żywności wytwarzane w ich gospodarstwach, a także samozaopatrzenie „działkowiczów” w produkty rolne z ich działek. Pozostałe spożycie, które będziemy nazywać spożyciem zbiorowym, jest realizowane głównie za pośrednictwem wydatków rzeczowych (nieinwestycyjnych) państwa. Dzieli się ono na dwie podstawowe grupy. Pierwsza obejmuje spożycie przez ludność dóbr[...]

Walka konkurencyjna

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_kredyty21.jpg

Formy walki konkurencyjnej oraz stopień zagrożenia poszczególnych przedsiębiorstw bankructwem zmieniają się wraz z rozwojem kapitalizmu. Dla kapitalizmu wolnokonkurencyjnego charakterystyczne jest występowanie w każdej gałęzi produkcji wielu drobnych przedsiębiorstw, z których żadne nie ma znaczącego wpływu na sytuację rynkową. Istnieje swoboda, a jednocześnie — ze względu na niewielkie rozmiary firm — łatwość przepływu kapitałów, tworzenia nowych przedsiębiorstw oraz podejmowania nowej produkcji. Dążenie do uzyskiwania nadzwyczajnej wartości dodatkowej sprawia, że stosuje się coraz efektywniejsze techniki wytwarzania, W wyniku tego rośnie wydajność pracy,[...]

Uklad dzialania mechanizmu gospodarki

Posted by admin On Grudzień - 3 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_kredyty16.jpg

Działanie mechanizmu funkcjonowania gospodarki narodowej obejmuje jej całokształt, wszystkie jej dziedziny (także sferę nieprodukcyjną). Sposób tego działania, jego sprawność i efektywność, znajduje wyraz przede wszystkim w tym, jak kształtuje się tok głównych procesów ekonomicznych. Procesy te i (ujęte w formę pytań) kryteria sprawności działania ich mechanizmów są następujące: 1.  Proces produkcji: jaki jest stopień jego racjonalności i efektywności,  tzn.  przede wszystkim  w jakim stopniu  wykorzystane  są  czynniki produkcji, czy i w jakim stopniu produkcja osiąga optymalne rozmiary bądź zbliża się[...]